Równanie kwadratowe - kalkulator


Instrukcja
Kalkulator obliczający równanie kwadratowe. Wpisz trzy współczynniki równania kwadratowego (a, b i c) i kliknij   Oblicz  , poniżej kalkulator wyświetli czy równanie o tych współczynnikach posiada pierwiastki rzeczywiste i jakie one są.


Równanie kwadratowe

Równanie kwadratowe to równanie matematyczne, algebraiczne z jedną niewiadomą podniesioną do drugiej potęgi. Nazywa się je również równaniem drugiego stopnia. Równania kwadratowe wykorzystuje się w takich dziedzinach nauki jak: matematyka, fizyka, ekonomia, statystyka czy inżynieria. Równanie kwadratowe zapisujemy w postaci:

ax2 + bx + c = 0

gdzie a, b i c są stałymi, a x jest zmienną reprezentującą niewiadomą, a dodatkowo zakłada się, że a nie jest 0 (zerem).

Aby rozwiązać równanie kwadratowe, należy podstawić w miejsce x taką liczbę, żeby po wykonaniu wszystkich działań wyszła nam równość.

To działanie można też przedstawić w postaci iloczynowej, wówczas wyglądałoby ono następująco:

a (x – x1) (x – x2) = 0,

gdzie podstawiona dowolna liczba i wykonane obliczenia, sprawią, że lewa strona równości jest równa 0.